Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Miljöpolicy

Allt arbete ska ske på ett sådant sätt att miljöbalken, dess förordningar och övriga tillämpliga lagrum uppfylls.

Detta innebär att särskild hänsyn till miljön skall tas inom områdena:

  • Gods- och persontransporter
  • Energianvändning
  • Val av produkter vid upphandling och inköp
  • Kemikaliehantering och hantering av avfall

Nya områden, som har negativa effekter på miljön tillkommer kontinuerligt, t ex ännu inte tillräckligt utredda miljöeffekter av olika läkemedel, främst antibiotika, cellgifter eller hormonliknande ämnen.

Information och utbildning av personal är ett annat viktigt inslag i arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan som den här typen av verksamhet innebär. Alla medarbetare har ansvar för sina insatser på sin arbetsplats för att företagets egna miljömål ska kunna uppnås.

 

Miljöpolicy inom Art Clinic

Nedanstående policy gäller således för Art Clinics bolag

Allt arbete inom Art Clinics samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

 

Art Clinic’s miljöarbete

Gods- och persontransporter
Enligt företagets resepolicy skall affärsresor, när så är möjligt, ske med järnväg.

Energianvändning
Målet är att i möjligaste mån minimera användningen av elektricitet, uppvärmning och kylning av lokalerna.

Smutstvätt
Avtal med Berendsen ger mindre total energiåtgång jämfört med att använda egna tvättmaskiner. Synergieffekter uppnås genom samkörning med andra köpare av tvätteritjänster.

Produktval vid upphandling och inköp
För i övrigt likvärdiga produkter och ämnen ska de som ger minst negativ miljöpåverkan prioriteras.

 

Avfallshantering

Patologiskt avfall
Specialavtal finns med Svenska Miljöhjälpen/Renova som hämtar denna typ av avfall separat för särskild destruktion.

Avfall från operationer/behandlingar etc
Allt avfall som är kraftigt nedblodat/förorenat packas som riskavfall och märks upp. Material som är mindre nedblodat samt småsuddar etc. slängs som vanligt avfall. Avfallet skall kunna transporteras i hela transportkedjan utan risk för läckage. Avfallet tas om hand av Svenska Miljöhjälpen.

Mediciner (överblivna och utdaterade)
Lämnas på kontinuerlig basis (1 gång i kvartalet) till Apoteket för destruktion.

Kanyler/sprutor
Använda kanyler/nålar och andra vassa föremål läggs i avsedd specialbehållare märkt ”Riskavfall – Stickande, skärande”. Behållaren hämtas av Svenska Miljöhjälpen.

Pappersåtervinning
Allt avfallspapper som ”produceras” lämnas till återvinning.

Matrester och övrigt avfall
Tas om hand av ISS i samband med den dagliga städningen som en mixad fraktion. Förutsättningarna för uppdelning i två fraktioner (biologiskt och vanligt avfall) ska undersökas.

 

Uppföljning/revision/utvärdering

Redovisning och utvärdering av företagets miljöarbete görs årligen som en del i den årliga verksamhetsberättelsen.

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter